Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
       

Verslag jaarvergadering

  

Woensdag 25 sept. 2019 om 14.00 – 16.30 uur

Locatie De Postelse Hoeve, Tilburg

Aanwezige bestuursleden: Ans van de Loo (voorzitter), Gerry van Schijndel (secretaris), Rita Hilhorst (penningmeester), Mia Velthuijsen (Ledenadministratie), Nel Bos (redactie), Henriëtte Wijdeven (programma)

Aantal aanwezige leden: 109 (volmachten 36)

1.Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2.Mededelingen 

De vereniging heeft momenteel 278 leden, 26 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en 44 mensen zijn lid geworden van de vereniging. Roos van Bilzen, 34 jaar lid geweest, is overleden. We nemen enkele ogenblikken stilte in acht ter nagedachtenis.

Er is dit jaar veel en snel ingeschreven voor de activiteiten. Het bestuur doet er alles  aan om de wachtlijsten zoveel mogelijk snel weg te werken. Meer activiteiten aanbieden past niet in de activiteitenkalender van de vereniging. Volgend jaar willen we meer leden de gelegenheid geven in te kunnen schrijven voor een activiteit zodat er zo min mogelijk leden op een wachtlijst komen te staan.

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet van het afgelopen jaar. Zonder de inzet van de vrijwilligers is het onmogelijk al het werk te verzetten wat nodig is.

Als eerste stelt zij het bestuur aan iedereen voor.

De volgende vrijwilligers worden genoemd:

Activiteitencommissie; Ine Verbeeten en Claire Pot

Penningmeesterassistentie; Jacob Schouten

Attentie voor de nieuwe leden; Marlies Goossens

Hulp bij de website; Marianne Sieverding

Kascommissie; Liesbeth Oldenkotte en Thea Horsten

Bezorging van de boekjes; Annemarie van Doorn, Marjo van Herel, Antoinette Pijnenburg, Els Smulders, Tonny Snels, Loes Venmans, Ria Walschots en Elly van de Wouw.

Voor de binnenstad met postcode 5046 zoeken we nog iemand. Mechtild van Beekum biedt zich aan om dit te gaan doen.

  1. Statutenwijziging met stemronde
    • Stemronde 1; naamsverandering/wijziging doelstelling

In februari 2019 hebben we een peiling gedaan om te onderzoeken hoeveel leden er voor een naamsverandering van de vereniging waren. 81% van de leden heeft hierop gereageerd. 86% Was voor naamwijziging en 14% tegen.

Alle leden hebben op 28 aug. de wijzigingsvoorstellen ontvangen. Hetzij per mail of per post. Indien twee derden van de aanwezige stemmende leden inclusief de volmachten gehaald wordt dan staat het besluit tot statutenwijziging vast.

De voorzitter legt de te volgen procedure uit waarna de 1ste stemronde ingaat.

  • Stemronde 2; personen die geen lid zijn en door het bestuur worden benoemd als bestuurslid

Na enkele vragen van de leden geeft de voorzitter een korte uitleg over het item van stemronde 2. Leden vragen uitdrukkelijk om een vrouwelijke voorzitter.

Hier wordt dezelfde procedure gevolgd als bij stemronde 1.

  • Stemronde 3; schriftelijk stemmen en toevoegen de mogelijkheid van digitaal stemmen

Dezelfde procedure als voorgaande stemrondes.

De voorzitter maakt de uitslag van de 3 stemrondes bekend.

1ste Stemronde naamwijziging KVG, uitgebrachte stemmen 145, voor de wijziging 135 en tegen wijziging 10. Voorstel tot wijziging is hiermee aangenomen.

2de Stemronde niet leden in het bestuur en benoembaar door het bestuur, uitgebrachte stemmen 145, voor de wijziging 110 en tegen wijziging 35. Voorstel tot wijziging is hiermee aangenomen.

3de Stemronde elektronisch communicatiemiddel, uitgebrachte stemmen 145, voor wijziging 137 en tegen wijziging 8. Voorstel tot wijziging is hiermee aangenomen.

Pauze

4. Verslag algemene vergadering do. 27 sept. 2018

Is ongewijzigd vastgesteld.

5. Jaarverslag secretaris 2018 -2019

Secretaris geeft een toelichting bij het jaarverslag. Het verslag wordt door de leden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

6. Jaarverslag penningmeester

   6.1, Financieel verslag 2018 -2019

Het afgelopen jaar is een gunstig jaar geweest. Met een positief saldo van € 2330,99 hebben we het jaar afgesloten. De bestuurskosten en de verenigingskosten zijn dit jaar samengevoegd, omdat het vaak moeilijk is hier onderscheid in aan te brengen. Vooral uit cursussen en activiteiten is winst behaald.

   6.2. Begroting 2019 – 2020

De verwachting is dat de begroting voor het volgend jaar op € 0,00 uitkomt.

   6.3. Verslag kascommissie, bestaande uit: Thea Horsten en Liesbeth Oldenkotte

Van de kascommissie is niemand aanwezig. De voorzitter leest de verklaring van de kascommissie voor. De controle heeft steekproefsgewijs plaatsgevonden en de conclusie is dat de administratie heel goed op orde is. Zij stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.

   6.4. Benoeming kascommissie voor 2019 – 2020.

Volgens de statuten mogen de leden van de kascommissie langer dan 2 jaar zitting hebben in de kascommissie. De voorzitter vraagt aan de leden of er iemand bereid is in de kascommissie te gaan zitten. Niemand meldt zich. Thea Horsten en Liesbeth Oldenkotte zijn weer benoemd in de kascommissie.

Reserve kascommissie lid is Netty Schlicher.

7. Benoeming bestuursleden

Rita Hilhorst is aftredend, maar wel herkiesbaar voor 1 jaar.

Lia van der Heiden wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid en meteen benoemd tot penningmeester. Rita Hilhorst, de huidige penningmeester, zal haar als bestuurslid het komende jaar inwerken.

8. Rondvraag

Een lid vraagt of er in het programmaboekje een paar lege pagina’s kunnen worden opgenomen om het eigen programma te noteren. Het bestuur zegt dit toe.

9. Collecte Melania

De collecte is voor de pauze gehouden. Deze heeft dit jaar € 332,32 opgebracht. 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor haar aanwezigheid.

 

 

 

                       

 

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden