Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
       

Verslag jaarvergadering

 

Donderdag 24 sept. 2020 om 14.00 – 15.00 uur

Locatie De Postelse Hoeve, Tilburg

Aanwezige bestuursleden: Ans van der Loo (voorzitter), Gerry van Schijndel (secretaris), Lia van der Heiden (penningmeester)

Afwezig vanwege coronacrisis: Mia Velthuijsen (ledenadministratie), Rita Hilhorst (bestuurslid), Nel Bos (redactie programmaboekje) en Henriëtte Wijdeven (programmamaker).

Aanwezig: 7 leden. Vanwege coronacrisis weinig leden aanwezig.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De collecte hebben we van de agenda gehaald vanwege te weinig aanwezige leden. De penningmeester maakt € 50,00 over aan Melania.

2. Verslag algemene vergadering wo. 25 sept. 2019 (zie website)

Zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

Op dit moment hebben we 295 leden.

4 Leden zijn het afgelopen verenigingsjaar overleden. Onlangs is Clemy Cornelissen overleden. We hebben enkele ogenblikken stilte in acht genomen ter nagedachtenis.

18 Leden hebben opgezegd. Sommigen zijn kort lid en zeggen snel weer op.

Er hebben zich 33 nieuwe leden aangemeld. Het ledenaantal van de vereniging neemt toe.

De vereniging is groeiende en daardoor neemt het aantal inschrijvingen voor deelname aan activiteiten toe. We hebben nu meerdere groepen gemaakt voor elke activiteit, zodat er meerdere leden in kunnen schrijven. Vanaf 15 maart 2020 hebben wij alle activiteiten moeten annuleren vanwege de coronacrisis.

Ondanks de coronacrisis hebben toch veel leden ingeschreven voor die activiteiten die nog door kunnen gaan. We houden de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio’s in de gaten en indien nodig annuleren wij activiteiten.

Ine Verbeeten die in de activiteitencommissie zit en de uitstapjes en busreizen verzorgde stopt met haar werkzaamheden aan het eind van dit verenigingsjaar.

Claire Pot zorgde voor de lezingen, maar zij is niet meer actief bezig.

Voor beide functies gaat het bestuur actief leden persoonlijk benaderen met de vraag of zij interesse hebben in een van deze functies.

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die ons het afgelopen jaar geholpen hebben met diverse werkzaamheden. Zonder hen is het onmogelijk al het werk te doen die binnen onze vereniging gedaan moeten worden.

Voor het centrum en de Reeshof zoeken wij nog mensen die de boekjes rond willen brengen. Diny Langenhuijsen gaat de boekjes in centrum zuid rondbrengen.

Nel Bos heeft de afgelopen 2 jaar het programmaboekje gemaakt, ook zij stopt hiermee. Ook voor deze taak zal het bestuur leden actief benaderen.

4. Jaarverslag secretaris 2019 -2020 (zie website)

Het afgelopen verenigingsjaar was voor het bestuur een zeer druk jaar. Eerst de statutenwijzigingen met alle voorbereidende werkzaamheden. Daarna naamswijziging, nieuwe logo en iedereen informeren over onze nieuwe naam. Toen kwam de coronacrisis. Vanaf 15 maart zijn alle activiteiten geannuleerd. De penningmeester had veel werk met het terugbetalen van de betaalde gelden.

Het bestuur heeft 10 keer vergaderd, waarvan 3 keer online. Het dagelijks bestuur heeft ook nog 4 keer vergaderd.

Het hele programma voor 2020 – 2021 was klaar en weer moesten er activiteiten geannuleerd worden.

Van de filmcursus is de laatste film niet meer vertoond. Deze was uitgesteld naar 14 sept. Het is niet mogelijk geweest deze film op die datum te draaien. De filmcursus gaat dit jaar niet door.

De filosofiecursus is na de 1ste bijeenkomst geannuleerd.

5. Jaarverslag penningmeester

   5.1. Financieel verslag 2019 -2020

Het afgelopen verenigingsjaar is met een positief saldo van € 3897,28 afgesloten. Geen enkele cursus of activiteit heeft verlies geleden. Er zijn geen vragen gesteld over het financieel verslag.

   5.2.Begroting 2020 – 2021

De begroting voor 2020 – 2021 is gezien de situatie nu nattevingerwerk. Op dit moment is niet te overzien hoe het komende jaar gaat verlopen.

   5.3. Verslag kascommissie, bestaande uit: Thea Horsten en Liesbeth Oldenkotte.

Liesbeth Oldenkotte en Thea Horsten hebben de kas gecontroleerd ten huize van de penningmeester. De conclusie is dat de boekhouding op orde is. Zij stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.

   5.4. Benoeming kascommissie voor 2020 – 2021 inclusief reserve kascommissielid

Liesbeth Oldenkotte en Thea Horsten zijn bereid volgend jaar weer de kas te controleren. Netty Schlicher is reserve kascommissie. Aan Netty wordt gevraagd of zij volgend jaar de kas wil controleren, een van de andere dames is dan reserve lid kascommissie.

6. Aftredende bestuursleden Rita Hilhorst en Mia Velthuijsen

In de bestuursvergadering van 22 sept. hebben bestuursleden afscheid genomen van Mia Velthuijsen en Rita Hilhorst.  Beiden dames wilden i.v.m. coronacrisis niet aanwezig zijn in De Postele Hoeve.

7. Benoeming bestuurslid

Met instemming van de aanwezige leden is Annelieze van Roosmalen benoemd tot bestuurslid. Zij wordt dit jaar ingewerkt door de secretaris om volgend verenigingsjaar het secretariaat over te nemen.

8. Rondvraag

Diny Langenhuijsen vraagt of zij nog toegevoegd kan worden aan de museumgroep die op gezet gaat worden. Dat kan nog en Liesbeth Oldenkotte denkt nog na of ze mee wil doen.

9.Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor haar aanwezigheid.

 

 

 

 

                                      

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden