Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
       

Verslag jaarvergadering

 

Dinsdag 26 september 2023 van 14.00 – 15.00 uur

Locatie: Cinecitta, Tilburg

Aanwezige bestuursleden

Ans van de Loo (voorzitter), Annelieze van Roosmalen (secretaris), Lia van der Heiden (penningmeester), Nel Bos, Ella Scherpenisse, Fien Kollau en Liesbeth van de Wouw

Aanwezig: 45 leden

1.  Opening

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom in de nieuwe locatie. Vertelt dat de ruimte waarin we zitten in Ruimte X heet en dat deze door ons gebruikt gaat worden voor de lezingen en de cursussen. De consumptiebon die iedereen bij binnenkomst heeft gekregen kan na de vergadering ingeleverd worden voor een willekeurig drankje. Rond half vier zal nog rondgegaan worden met een bitterbal.

2.  Verslag algemene vergadering 2022

Zonder wijzigingen vastgesteld en ondertekend door voorzitter en secretaris.

3.  Mededelingen

-   Per 1 juli is het ledenaantal 223.

-   Dit jaar is Wilma van Heertum overleden. Ter nagedachtenis aan haar wordt een minuut stilte gehouden.

    Ter informatie aan de leden: Wilma was het schoonzusje van Marlies van Schilt, zij is ook lid van het Vrouwen Gilde.

-   Dit jaar hebben zich 51 leden afgemeld.

-   Er hebben zich weer 44 nieuwe leden aangemeld

De reden van opzegging weten we niet exact want er wordt nooit gevraagd naar een reden van uitschrijving. Er zijn natuurlijk altijd persoonlijke beperkingen maar we vermoeden ook dat de locatie hierin een rol gespeeld heeft. Daarnaast waren er van de nieuwkomers 10 leden die binnen het jaar hebben opgezegd zonder deel te nemen aan een activiteit. Het aantal leden van voor de corona is nog niet bereikt maar sinds 1 juli zijn er weer 20 nieuwe leden ingeschreven. De vereniging is dus groeiende.

Het afgelopen jaar zagen we een lage opkomst bij de cursussen, de lezingen en de excursies. Ze zijn wel allemaal doorgegaan. Ook het komend jaar is een daling bij de cursussen terwijl de lezingen nu bijna volgeboekt zijn ondanks de bijdrage die er nu voor gevraagd wordt. De busreis in het voorjaar hebben we moeten annuleren vanwege te weinig inschrijvingen. Ook de busexcursie in komende oktober is geannuleerd omdat de belangstelling te laag was. Nu is het mogelijk om met eigen vervoer toch deze dag te beleven. Naar aanleiding van de busreizen heeft het bestuur nu besloten om voor het jaar 2024-2025 geen busreizen meer te organiseren. Sommige leden in de zaal geven aan dat ze het wel erg vinden dat de busreizen niet meer doorgaan want het is juist zo prettig als je zelf niet hoeft te rijden en nergens op hoeft te letten omdat alles geregeld is. Ze voelen zich nu wel door dit besluit beperkt. De oplossing is natuurlijk het eigen vervoer maar hoe moeten ze dat dan regelen.

De voorzitter geeft aan dat vanwege de privacy-wet geen telefoonnummers verstrekt mogen worden mits daar toestemming voor is gegeven.

Vanuit de zaal wordt toch gevraagd of het bestuur zich niet wil buigen over een oplossing voor dit probleem.

Er wordt nog opgemerkt dat de culturele club altijd met de trein gaat en dat mensen elkaar ontmoeten op het station. Voor de eerste keer is dat wel even lastig omdat je niemand kent maar op een gegeven moment gaat dat prima. In tegenstelling tot de overige excursies bestaat de culturele groep uit vaste deelnemers.

Nieuwe locatie

Het bestuur hoorde zo nu en dan wel ontevredenheid over de Druiventros, ook het bestuur zelf kreeg te maken met ongeregeldheden binnen de organisatie van de Druiventros, geen vast aanspreekpunt waardoor je telkens opnieuw weer wat moest regelen, bij de High Tea en de Nieuwjaarsbijeenkomst liep het niet zoals afgesproken, de terugloop van het ledenaantal, de lezingen werden niet druk bezocht om een reden die we niet weten maar dat betekende wel dat de sprekers bijna voor een lege zaal stonden. De frisheid in de zalen werd ook minder omdat de keuken op volle toeren draaide vanwege maaltijden die bestemd waren voor de jonge vluchtelingen. Al met al redenen genoeg om op zoek te gaan naar iets anders.

Naar aanleiding hiervan wordt een opmerking gegeven door een aanwezige in de zaal die zich gestoord had aan de opmerkingen van enkele leden die zich negatief uitspraken over de vluchtelingen die er rondliepen. Ze vindt dit niet gepast en wilde dit graag in de algemene vergadering kwijt. Nu ze hoorde dat er diverse redenen waren waarom we naar een andere locatie zijn gegaan snapt ze ook de overstap beter.

Uiteindelijk is het Cinecitta geworden, de prijs is goed, de uitstraling is goed, de horeca professioneel en er is een aanspreekpunt voor de communicatie.

Om een akkoord te krijgen van de leden is er niet gekozen voor een extra ledenvergadering maar voor een digitale peiling. Van de 230 leden hebben we 186 voorkeursstemmen teruggekregen, procentueel is dit 79% voor Cinecitta, 17% voor De Druiventros en 4% maakte het niet uit welke locatie het werd.

Via mailing is dit gemeld aan alle leden. In deze mailing is ook aangegeven dat er een prijsstijging zou komen maar de contributie hebben we hetzelfde gehouden omdat dat dan alle leden ten goede kwam. We teren dan in op de reserves die opgebouwd worden maar per jaar zal bekeken worden hoe het verder loopt met de financiën van de vereniging.

Er klinkt wel enig commentaar vanuit de zaal maar over het algemeen is er veel begrip voor dit besluit.

Samen Rijden

Helaas is het project mislukt, er waren wel aanmeldingen voor Lifters maar er hebben zich geen chauffeurs gemeld.

Toekomstvisie

Tijdens het jubileumfeest is aangekondigd dat het bestuur zich ging buigen over de toekomst van de vereniging. Dit kunnen we als bestuur niet alleen maar er is op willekeurige volgorde een groep van 20 leden geselecteerd. De verdeling hiervan is 20% - 60 jarigen, 60% - 70 jarigen en 20% - 80 jarigen.

Zij hebben allemaal een uitnodiging gekregen om met elkaar te praten over de toekomst, de doelstelling van het VGT en de sociale verbondenheid.

Het bestuur is de gespreksleider en 30 oktober vindt het gesprek plaats. Hierna zal de conceptvisie gestuurd worden naar de leden die dan ook nog kunnen reageren. Na accordering wordt het vastgelegd voor de komende vijf jaar.

Dankwoord aan de vrijwilligers

De voorzitter benoemt iedereen die het afgelopen jaar inzet heeft getoond voor het VGT. Zij bedankt hen allemaal hartelijk voor alle ondersteuning. Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk om de vereniging draaiende te houden.

Nog even tipt ze de leden dat bestuursleden nog steeds welkom zijn ondanks dat we nu compleet zijn maar er kan zomaar ineens een vacature ontstaan.

4.  Algemeen jaarverslag door de secretaris

Onlangs hebben alle leden per mail het jaarverslag secretaris toegestuurd gekregen. Iedereen heeft het al kunnen lezen. De voorzitter heeft in haar mededelingen inhoudelijk al het een en ander verteld wat ook in het verslag te lezen is. De secretaris vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn op haar jaarverslag.

Zonder op- en/of aanmerkingen wordt het verslag vastgesteld en voor akkoord getekend door het bestuur.

5.  Financieel jaarverslag door de penningmeester

5.1. Financieel verslag 2022-2023

Het afgelopen verenigingsjaar is met een positief saldo € 1.038,71 afgesloten. De penningmeester licht het toe aan de aanwezigen.

5.2. Begroting 2023-2024

De begroting wordt hoger dan afgelopen jaar. Door de verhuizing naar Cinecitta worden de kosten aanzienlijk hoger dan bij de Druiventros. Om de begroting sluitend te maken is er een extra bedrag uit de reserves opgenomen.

5.3. Verslag kascommissie bestaande uit: Anneke Bruynzeels en Christien Kolsteren:

Anneke Bruynzeels en Christien Kolsteren hebben de kas gecontroleerd bij de penningmeester aan huis op 14 september j.l. Ze hebben de boekhouding op orde bevonden en er heeft een ondertekening hiervan plaatsgevonden. Zij stellen de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De aanwezigen gaan akkoord en Christien Kolsteren bedankt het bestuur voor het verlenen van hun diensten.

5.4. Benoeming kascommissie voor 2023-2024 inclusief reserve kascommissie:

Christien Kolsteren en Maria Gerbranda zijn bereid de kas volgend jaar te controleren. Rietje Toonen is reserve kascommissie.

Toelichting op punt 5.2.:

Waarom hoger begroot dan voorgaande jaren? Dat komt door de nieuwe locatie, de zaalhuur is in Cinecitta hoger dan bij de Druiventros. We bieden de cursussen nog steeds goedkoper aan dan de werkelijke kosten. Voor de lezingen wordt een bijdrage gevraagd maar dat compenseert niet alle kosten van de sprekers en de zaalhuur. Voor de kerstviering hebben we al een voorschot moeten betalen en jaarlijks reserveren we een bedrag voor het volgende jubileumjaar. Aangezien er voldoende geld is, hebben we besloten om dit jaar de contributie niet te verhogen zodat dan iedereen profijt heeft van de reserves. Jaarlijks wordt bekeken of de contributie verhoogd word of gehandhaafd blijft.

6.  Bestuursleden

6.1. Herbenoeming Lia van der Heiden

Lia heeft een periode van 4 jaar gedraaid in het bestuur maar heeft zich voor een nieuwe periode herkiesbaar gesteld.

De aanwezigen hebben geen bezwaren voor een verlenging in het bestuur.

6.2. Benoeming nieuwe bestuursleden

Fien Kollau: Fien draait al sinds november 2022 mee als aspirant-bestuurslid. Nel Bos werd ziek en Fien heeft de taak ledenbeheer en lief en leed vervroegd overgenomen en zal dit verder voortzetten.

Liesbeth van de Wouw: is een paar maanden actief binnen het bestuur als aspirant-bestuurslid en werkt samen met Ella Scherpenisse aan het programma voor de activiteiten van het Vrouwen Gilde. Daarnaast is ze actief om de toekomstvisie voor het VGT te coördineren.

Beide dames worden zonder bezwaren benoemd voor het bestuur.

6.3. Aftreden lid Nel Bos:

Nel Bos heeft 5 jaar lang het ledenbeheer en lief en leed onder haar hoede gehad en is de oprichter van de culturele club. Helaas is ze het afgelopen jaar door ziekte uitgevallen en heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn.

Op ludieke wijze wordt Nel in het zonnetje gezet want naast haar bestuursactiviteiten is Nel erg geïnteresseerd in theater, muziek en musea bezoeken. Nel wordt hartelijk bedankt voor haar goede inzet en als herinnering ontvangt ze naast de traditionele VGT mok nog een mooie karikatuur van haarzelf.

7.  Rondvraag en sluiting

Contact met anderen: een opmerking vanuit de zaal kwam dat iemand lid was geworden van het VGT om meer mensen te leren kennen. Nu gaat Samen Rijden niet meer door en moet je met het openbaar vervoer of met eigen vervoer naar activiteiten buiten Tilburg. Is er een oplossing om in contact te komen met andere dames die meegaan.

Bij iedere activiteit kun je zien wie zich nog meer heeft ingeschreven. Alleen mogen er geen telefoonnummers verstrekt worden vanwege de privacy. Het is inderdaad de eerste keer altijd wel moeilijk om de juiste dames te vinden, op een gegeven moment herken je wel iemand.

Smoelenboek: Gevraagd wordt of het niet mogelijk is om een smoelenboek van alle leden te maken.

Het bestuur gaat zich hierover buigen, wat nodig is dat aan de leden hiervoor toestemming gevraagd moet worden. Uitgezocht zal worden of het mogelijk is om foto’s aan de deelnemerslijst te koppelen maar dan is ook medewerking van iedereen nodig om een foto bij de gegevens te plaatsen.

Sluiting

De voorzitter sluit naar tevredenheid de vergadering, en we gaan op informele wijze verder met een drankje en een lekker bitterbal.

 

 

 

 

 

 

   

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden