Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
       

Verslag jaarvergadering

 

Donderdag 22 september 2022 van 14.00 – 15.00 uur

Locatie: De Druiventros, Berkel Enschot

Aanwezige bestuursleden: Ans van de Loo (voorzitter), Annelieze van Roosmalen (secretaris), Lia van der Heiden (penningmeester) Henriëtte Wijdeven, Nel Bos, Ella Scherpenisse.

Aanwezig: 32 leden

1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en deelt mede dat er na afloop voor iedereen een drankje is en dat er bitterballen geserveerd zullen worden zoals afgesproken in de jaarvergadering van 2021.

2. Verslag algemene vergadering d.d. 23 september 2021

Zonder wijzigingen vastgesteld.

Het was de bedoeling dat we voor de goede doelen een aparte activiteit zouden aanmaken maar we waren er toch te laat mee om het te verwezenlijken omdat de inschrijvingen van de activiteiten inmiddels gestart waren. In de mailing van september j.l. is aangegeven dat een ieder voor zich nu een vrijwillige donatie kan doen.

3. Mededelingen

  • Het aantal leden is per 1 juli 232 leden.
  • Er zijn dit jaar 2 leden overleden, Tilly de Weereld en Toos Kester, gelukkig niemand aan COVID. Ter nagedachtenis aan beide leden wordt 1 minuut in stilte in acht genomen.
  • 42 leden hebben het lidmaatschap opgezegd.
  • 26 nieuwe leden hebben zich aangemeld.

Naast de gebruikelijke redenen voor opzegging zoals persoonlijke beperkingen, heeft Corona een rol gespeeld maar ook nog de nieuwe locatie. Mensen vinden het ver weg, kunnen het moeilijk bereiken. Nieuw is wel dat er mensen zijn die zich eerst inschrijven en vervolgens weer binnen het jaar uitschrijven. Waarom deze actie gedaan wordt, is onverklaarbaar. Wij verwachten ook vanwege de inflatie dat er meerdere opzeggingen gaan komen.

Naar aanleiding van dit laatste wordt gevraagd of er weleens aan de Meedoenregeling is gedacht. In het verleden heeft het VGT zich hiervoor aangemeld maar er bleek geen animo voor te zijn. Dus zien we geen reden om dit weer opnieuw aan te vragen.

Aangezien corona vorig jaar er ook nog voor zorgde dat er activiteiten geannuleerd moesten worden zijn er activiteiten verplaatst naar dit verenigingsjaar maar ook nieuwe activiteiten zijn er gepland. De belangstelling is goed, er zijn al zelfs wachtlijsten voor een aantal uitstapjes, de inschrijvingen van de cursussen blijven wat laag. De reden daarvan is onbekend. Het jubileumfeest heeft 94 inschrijvingen waarvan 51 in de avond.

Een redelijk aantal vrijwilligers wordt bedankt voor hun inzet dit jaar. Het VGT is hier blij mee want zonder hen kunnen we de vereniging niet draaiende houden. We zoeken er nog meer en dan met name voor bestuursfuncties. De oproep hiervoor is al gedaan in de mail die onlangs is gestuurd. Er komen dan wel reacties van de 80 jarigen die aangeven het erg te vinden maar dat zij niets meer kunnen betekenen als bestuurslid of vrijwilliger. Deze reacties zijn natuurlijk aardig maar eigenlijk zijn we op zoek naar mensen uit de doelgroep zestigers die ons wellicht kunnen ondersteunen. Het bestuur is nu nog met 5 personen, en na volgend jaar met 4 personen. Dat is bijna niet te doen voor het werk wat er gedaan moet worden. De voorzitter doet een dringend beroep op de leden om eens goed na te denken of je het bestuur niet wilt ondersteunen voor een taak of zelfs dat je toe wilt treden tot het bestuur. Als bestuur vinden we het voortbestaan van het VGT toch wel erg belangrijk

4. Jaarverslag secretaris

Zoals eerder vermeld heeft corona er voor gezorgd dat er weer een aantal activiteiten geannuleerd moesten worden. Maar de activiteiten die doorgingen werden weliswaar goed ontvangen. De belangstelling was wat lager dan voorgaande jaren, maar we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk door te laten gaan. Het aantal deelnemers was niet erg hoog maar toch zijn de 6 cursussen doorgegaan. Voor de eerste keer de culturele club en dat blijkt een succes te zijn. Vermeldenswaardig is te zeggen dat er het komende jaar een 3e groep start. 

Van de 10 lezingen gingen er 7 door, maar ook hier was de belangstelling minder dan voorgaande jaren.

Van de 4 films konden er op het laatst nog 2 doorgaan. Proef de Kade was het enige uitstapje dit jaar, de lunch bij de Rooi Pannen kon ook 3 keer doorgaan en we bezochten  3 musea. Als afsluiting van dit jaar was de dagreis naar Elburg.

Al met al kijken we tevreden terug naar alle activiteiten die plaatsgevonden hebben. Volgend jaar hopen we dat er niets geannuleerd hoeft te gaan worden, ook al waart corona nog rond en maakt het mensen nog schuw om ergens aan deel te nemen.

5. Jaarverslag penningmeester 2021-2022

    5.1. Financieel verslag 2021-2022

Het afgelopen verenigingsjaar is met een positief saldo € 2.953,40 afgesloten. De penningmeester licht het toe aan de aanwezigen.

    5.2. Begroting 2022-2023

Deze is iets groter dan vorig jaar maar dat heeft te maken met het jubileumfeest wat volgende week gaat plaatsvinden. Buiten de post voor het jubileumfeest wijkt de begroting niet veel af met de voorgaande jaren voordat de pandemie uitbrak.

    5.3. Verslag kascommissie bestaande uit: Netty Schlicher en Anneke Bruynzeels.

Netty Schlicher en Anneke Bruynzeels hebben de kas gecontroleerd bij de penningmeester aan huis. De conclusie is dat de boekhouding op orde is en er heeft inmiddels ondertekening plaatsgevonden. Zij stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord. Anneke Bruynzeels bedankt het bestuur voor het verlenen van hun diensten.

    5.4. Benoeming kascommissie voor 2022-2023 inclusief reserve kascommissie

Anneke Bruynzeels en Christien Kolsteren zijn bereid volgend jaar de kas te controleren, Thea Horsten is reserve kascommissie.

Naar aanleiding van punt 3.2. worden nog een paar vragen gesteld die beantwoord worden door de penningmeester en de voorzitter.  

De voorzitter geeft aan dat er wel veel geld op de bank staat maar dat het nog niet goed zichtbaar te maken is wanneer er geen pandemie is of andere omstandigheden zijn. Ze geeft aan dat we eerst eens 2 jaar zonder corona moeten draaien en dan zien wat er dan nog aan reserves over is.

We bieden de lezingen nog gratis aan, de jaarvergadering en de nieuwjaarsbijeenkomst komen ook qua kosten voor de vereniging. Daarnaast kost het programma e-captain jaarlijks veel geld. We verwachten ook dat de horecaprijzen gaan stijgen. Dus misschien moet in de toekomst wel de reservepot aangesproken worden.

Op de vraag dat er een post bestuurskosten ontbreekt op de begroting legt de penningmeester uit dat die meegenomen is onder de post verenigingskosten. Tevens licht zij toe dat de bestuursleden en een vrijwilliger die gastvrouw is voor een activiteit de helft van de kosten krijgt vergoed. De bestuursleden krijgen nog een cadeaubon van € 25,00 als ze jarig zijn. En 2 keer per jaar gaat het bestuur lunchen samen met de grote vrijwilligers. Dat zijn op dit moment 3 mensen die erg actief zijn als ondersteuner voor het bestuur.

6. Herbenoeming bestuursleden

Ans van de Loo

Nel Bos

Aftredend bestuurslid Henriëtte Wijdeven

Ans van de Loo, Nel Bos en Henriëtte Wijdeven zijn alle 3 vier jaar geleden toegetreden tot het bestuur. Alle 3 tegelijkertijd uit het bestuur is niet wenselijk. Vandaar dat Nel Bos en Ans van de Loo zich nu herkiesbaar stellen.

Nel Bos wil nog 1 jaar zitting nemen in het bestuur en treedt volgend jaar af. Er wordt geen bezwaar geuit. Beide bestuursleden worden (her)benoemd.

Op gepaste wijze wordt van Henriëtte Wijdeven afscheid genomen als lid van het bestuur en wordt zij bedankt voor haar inzet als de grote ‘invuller’ van het activiteitenprogramma, een grote klus die zij al eerder vervulde voordat ze in het bestuur zat en ze gaat nu nog een jaar Ella Scherpenisse ondersteunen.

7. Rondvraag

Gevraagd wordt waarom het jaarboekje vorig jaar veranderd is. Het staat niet meer op datum en men vindt het onoverzichtelijk en onhandig. Het wordt meegenomen naar de verwerking voor het jaarboekje 2023-2024.

8. Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen en zegt nog dat iedereen een drankje kan bestellen aan de bar voor een gezellig samenzijn.

 

 

 

 

 

                                      

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden